REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

TradePro

 

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Elektroniczne usługi dostępne w sklepie TradePro
 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 4. Sposoby oraz terminy płatności
 5. Koszt, sposoby oraz termin dostawy
 6. Prawo odstąpienia od umowy, reklamacja i zwrot produktu
 7. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 8. Pliki Cookies
 9. Przetwarzanie danych osobowych
 10. Postanowienia końcowe

[1]

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy TradePro dostępny pod adresem internetowym www.tradepro.pl/sklep (dalej nazywany: Sklepem) prowadzony jest przez TradePro Sp. z o.o., (dalej nazywanej: Spółką), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (KRS: 0000553020), posiadającą niniejszy adres siedziby: ul. FRANCISZKA KLIMCZAKA, nr 5, lok. 4, WARSZAWA, kod 02-797, adres do doręczeń: ul. GEODETÓW, nr 176, PIASECZNO, kod 05-500, NIP: 9512391103, REGON: 361278684, adres e-mail: allegro@tradepro.pl, numer kontaktowy: +48 22 299 33 16
 2. Niniejszy Regulamin stworzony został z myślą o ochronie praw konsumenta, zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta, która stanowi jego podstawę prawną. Poniższe postanowienia odnoszą się do wszystkich konsumentów korzystających ze Sklepu – zarówno Klientów Indywidualnych jak i szeroko pojętych przedsiębiorców.
 3. Administratorem danych osobowych Konsumenta, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień uwzględnionych w niemniejszym Regulaminie, jest Usługodawca, którego dane wskazane zostały w podpunkcie 1.1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach, w zakresie oraz w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie oraz Polityce Prywatności Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne. Konsument, który udostępnił swoje dane osobowe, godzi się na ich przetwarzanie, aktualizację oraz poprawianie przez Usługodawcę celem realizacji postanowień Regulaminu.
 4. Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu najpóźniej przed zakupem. Finalizacja transakcji jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 5. Definicje:
 6. Formularz Rejestracji: formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Formularz Zamówienia: Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie, umożliwiająca złożenie przez Klienta Zamówienia, uwzględniająca wybrane przez niego Produkty, sposób dostawy oraz sposób płatności.
 8. Kodeks Cywilny: Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.), która stanowi podstawę niniejszego Regulaminu.
 9. Konsument/Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa w określonych przypadkach przyznaje zdolność prawną – która zamierza zawrzeć bądź zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. Konto: Usługa Elektroniczna polegająca na nadaniu Konsumentowi przez Usługodawcę prawa do części zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy [zaszyfrowanych za pośrednictwem m.in. loginu i hasła podanych przez Usługobiorcę], w której gromadzone są – zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych – dane podane przez Usługobiorcę oraz wszystkie informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Newsletter: Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail, umożliwiająca Usługobiorcy cykliczne otrzymywanie treści ze strony Usługodawcy dotyczącej nowości, promocji i Produktów dostępnych w Sklepie.
 12. Produkt: dostępna w Sklepie rzecz ruchoma bądź usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem/Klientem, a Usługodawcą/Sprzedawcą.
 13. Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu.
 14. Sklep: Sklep Internetowy, zwany w skrócie: Sklepem należący do Usługodawcy TradePro Sp. z o.o. , dostępny pod adresem internetowym www.tradepro.pl/sklep.
 15. Umowa Sprzedaży: zawierana między Konsumentem, a Sprzedawcą umowa dotycząca sprzedaży Produktu dostępnego w Sklepie.
 16. Usługodawca/Sprzedawca: TradePro Sp. z o.o., (dalej nazywanej: Spółką), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (KRS: 0000553020), posiadającą niniejszy adres siedziby: ul. FRANCISZKA KLIMCZAKA, nr 5, lok. 4, WARSZAWA, kod 02-797, adres do doręczeń: ul. GEODETÓW, nr 176, PIASECZNO, kod 05-500, NIP: 9512391103, REGON: 361278684, adres e-mail: allegro@tradepro.pl, numer kontaktowy: +48 22 299 33 16
 17. Usługa Elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 18. Usługobiorca: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa w określonych przypadkach przyznaje zdolność prawną – która zamierza skorzystać bądź skorzystała z Usługi Elektronicznej.
 19. Ustawa o Prawach Konsumenta: zwana dalej: Ustawą, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), stanowiąca podstawę niniejszego Regulaminu.
 20. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, składane za pomocą Formularza Zamówienia, którego zamierzeniem jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

[2]

ELEKTRONICZNE USŁUGI DOSTĘPNE W SKLEPIE

 1. W Sklepie dostępne są wybrane Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Konto oraz Newsletter.
 2. Konto: korzystanie przez Usługobiorcę z Konta jest możliwe tylko po wcześniejszym wypełnieniu Formularza Rejestracji. Zakładając Konto Konsument zobowiązuje się do podania swoich prawdziwych danych osobowych: imienia i nazwiska, danych adresowych (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adresu e-mail, numeru kontaktowego oraz hasła. W przypadku Konsumentów prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Konto to Usługa Elektroniczna świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Oznacza to, że Usługobiorca ma pełne prawo zrezygnowania z Usługi w dowolnej chwili, bez konieczności podania przyczyny. Aby usunąć Konto w Sklepie należy przesłać stosowną prośbę do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail: allegro@tradepro.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Geodetów 176; 05-500 Piaseczno
 4. Formularz zamówienia: korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta do Sklepowego koszyka pierwszego Produktu. Złożenie zamówienia następuje po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz po kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego [WYŚLIJ/KUP – WPISAĆ COKOLWIEK JEST NA STRONIE]. Do momentu potwierdzenia złożenia zamówienia istnieje możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W Formularzu Zamówienia Klient zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres, adres e-mail, numer kontaktowy, NIP (opcjonalnie), a także dane dotyczące bezpośrednio Umowy Sprzedaży: Produkty, ilość, sposób dostawy, miejsce dostawy, sposób płatności.
 5. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie o charakterze jednorazowym. Oznacza to, iż ulega ona zakończeniu z chwilą potwierdzenia złożenia Zamówienia bądź zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.
 6. Newsletter: korzystanie z Usługi Elektronicznej zwanej Newsletterem jest dobrowolne. Usługa świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przez czas nieograniczony. . Oznacza to, że Usługobiorca ma pełne prawo zrezygnowania z Usługi w dowolnej chwili, bez konieczności podania przyczyny. Celem rezygnacji z Newsletteru należy przesłać stosowną prośbę do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail: allegro@tradepro.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Geodetów 176; 05-500 Piaseczno
  • Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Strony Internetowej. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę pełnej zdolności do czynności prawnych. W celu prawidłowej realizacji usług przez Usługodawcę zaleca się, by Usługobiorca posiadał:
 7. urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, laptop, smartfon etc.)
 8. dostęp do poczty elektronicznej (adres e-mail)
 9. uaktualnioną wersję dowolnej przeglądarki internetowej (Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome etc.)
 10. włączoną w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies
 11. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę JavaScript
 12. zainstalowaną wtyczkę Flash Player.
  1. Konsument zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny zarówno z prawem jak i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych, praw autorskich oraz własności intelektualnej Usługodawcy. Ponadto, Konsument obowiązany jest do wprowadzenia danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.
  2. Klient zobowiązany jest do zaniechania wszelkiej aktywności, która w jakimkolwiek stopniu zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu Sklepu, w szczególności ingerowania w jego zawartość oraz elementy techniczne. Ponadto, zabronione jest:
 13. dostarczanie oraz przekazywanie treści zabronionych przepisami prawa np. propagujących przemoc, rasizm, zniesławiających, naruszających dobra osobiste i prawa Usługodawcy oraz osób trzecich
 14. podejmowania działań, których celem jest podszycie się pod Usługodawcę np. rozsyłanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (SPAM)
 15. zakłócanie działalności Sklepu za pośrednictwem zewnętrznych urządzeń bądź specjalnego oprogramowania
 16. korzystania z treści znajdujących się w Sklepie w innym celu niż na własny użytek osobisty
 17. korzystanie ze Sklepu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, prawodawstwa obowiązującego na terenie RP czy też zasadami korzystania z sieci Internet.
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne czy chwilowe zakłócenia funkcjonowania Sklepu spowodowane czynnikami od niego niezależnymi, a także za wadliwą bądź niekompatybilną infrastrukturą techniczną Usługobiorcy, uniemożliwiającą mu swobodne korzystanie ze Sklepu.
  2. Konsument może przeglądać dostępne na stronie Sklepu treści, a także składać Zamówienia na Produkty bez konieczności wypełniania Formularza Rejestracyjnego oraz zakładania Konta.
  3. Usługodawca może pozbawić Klienta wszelkich praw do korzystania ze Sklepu, a także ograniczyć jego dostęp do zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym w chwili naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

 

[3]

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Zamówienia w Sklepie dostępnym pod adresem www.tradepro.pl/sklep można składać 24h/dobę, przez cały rok. Zamówienia realizowane są następnego dnia roboczego, z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą, a Konsumentem następuje po uprzednim prawidłowym złożeniu przez Klienta Zamówienia przy pomocy Formularza Zamówień w Sklepie.
  3. Ceny Produktów widoczne na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Klient informowany jest na stronie Sklepu, w trakcie składania Zamówienia, o wszystkich kosztach dodatkowych, związanych z zakupem Produktów, w tym kosztami dostawy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją tych kosztów oraz zawarciem Umowy Sprzedaży.
  4. W celu zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową sklepu: www.tradepro.pl/sklep i dokonać wyboru Produktów, z uwzględnieniem ich ilości oraz parametrów dodatkowych w oparciu o informacje dostępne na Stronie.
  5. Klient wybiera Produkty dodając je do koszyka.
  6. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie.
  7. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Produktów w trakcie składania Zamówienia, aż do momentu jego złożenia. W tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
  8. Po dodaniu do koszyka elektronicznego wszystkich interesujących Klienta Produktów i wprowadzeniu pozostałych danych, będzie on mógł zapoznać się z podsumowaniem złożonego Zamówienia. Podsumowanie zawiera wszystkie wprowadzone przez Klienta informacje: przedmiot zamówienia (Produkty, ilość, parametry), jednostkową i łączną cenę Produktów, koszt dostawy, wybraną metodę płatności, wybrany sposób dostawy oraz czas dostawy.
  9. Do prawidłowego złożenia Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu, a także podanie wszystkich danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Wysłanie zamówienia następuje po naciśnięciu przycisku [ZŁÓZ ZAMÓWIENIE/DO ZAPŁATY/ZAMAWIAM – WPISAĆ TO, CO POJAWIA SIĘ NA SKLEPIE].
  10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma od Sprzedawcy na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie otrzymania Zamówienia, co jest równoznaczne z przyjęciem Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następują wyłącznie po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta za pośrednictwem stosownej wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, oświadczenie sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem. Otrzymanie powyższej wiadomości jest zatem potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy dwoma stronami.
  11. Usługodawca utrwala, zabezpiecza oraz udostępnia Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży za pośrednictwem niniejszego regulaminu oraz wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 3.10. Treść Umowy Sprzedaży jest również utrwalona i zabezpieczona w zasobach informatycznych Sklepu.
  12. Sprzedawca udostępnia Klientowi dodatkowe kanały sprzedaży, dzięki którym ten może dokonać zakupu wybranych Produktów:
 1. Zamówienia telefoniczne – Zamówienia można składać dzwoniąc pod numer +48 22 299 33 16 (całkowity koszt rozmowy według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30
 2. Zamówienia e-mailowe – Zamówienia można składać pisemnie na adres e-mail: allegro@tradepro.pl Podczas składania Zamówienia należy podać prawidłowe dane osobowe: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, telefon kontaktowy, dane adresowe do faktury (opcjonalnie). Zamówienia elektroniczne można składać cały czas.
  1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane osobowe Sklep ma pełne prawo odstąpić od realizacji Zamówienia uprzednio powiadamiając o tym Klienta.
  2. Wysyłka Produktu następuje w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia (dla płatności za pobraniem) bądź od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu (dla pozostałych płatności).
  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym działania Sklepu, w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych, co może opóźnić realizację Zamówienia oraz termin wysyłki Produktu.
  4. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia bądź jego części, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
 3. Anulowanie całości zamówienia (przy wyborze tej opcji przez Klienta, Sklep jest zwolniony z obowiązku dalszej realizacji Zamówienia)
 4. Anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (przy wyborze tej opcji przez Klienta, Sklep zrealizuje Zamówienie we wskazanej części, przy czym w pozostałym zakresie będzie on zwolniony z obowiązku jego realizacji)
 5. Realizację Zamówienia zastępczego, uprzednio potwierdzonego i zaakceptowanego przez Klienta (przy wyborze tej opcji przez Klienta, sklep zrealizuje Zamówienie zastępcze, którego Formularz Zamówienia zostanie zaakceptowany przez Klienta, Zamówienie te będzie traktowane jako finalne)
 6. Podział Zamówienia z uwzględnieniem nowego terminu realizacji Zamówienia tej części, której realizacja w pierwotnie wyznaczonym terminie nie jest możliwa (przy wyborze tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie podzielona na kilka odrębnych przesyłek, w przypadku których koszt wysyłki spoczywać będzie na Kliencie).
  1. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Produktu bądź braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. Poniesione przez Klienta koszty związane z Zamówieniem, do którego realizacji nie doszło bądź doszło jedynie w części, zostaną zwrócone Klientowi w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania stosownej informacji o trudnościach z realizacją Zamówienia.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie bądź opóźnienie w dostarczeniu Zamówienia w przypadku podania przez Klienta błędnych bądź niepełnych danych adresowych.
  4. W określonych sytuacjach Sprzedawca może zamieścić na stronie Sklepu stosowną informację o czasie realizacji zamówienia wskazanego Produktu. Czas nadania przesyłki uwzględnia wyłącznie dni robocze i liczony jest od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

[4]

SPOSOBY ORAZ TERMINY PŁATNOŚCI

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 50 1050 1025 1000 0090 8027 5986
 4. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU.pl – Regulamin serwisu PayU.pl dostępny jest na stronie usługodawcy
 5. Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic i inne) – Regulamin serwisu PayU.pl dostępny jest na stronie usługodawcy

PayU.pl obsługiwane przez spółkę PayU S.A., z siedzibą: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, z aktami rejestrowymi przechowywanymi przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony) NIP: 779-23-08-495.

 1. Zakupy na raty – Zamówienie zostanie zrealizowane w chwili potwierdzenia przez system ratalny bądź Bank przyznanie kredytu Klientowi i po wpłynięciu całości środków pieniężnych za Produkt na rachunek bankowy Sprzedawcy
 2. PayPal – system PayPal pozwala szybko i bezpiecznie przesłać pieniądze dowolnej osobie, w tym Sprzedawcy, posiadającej adres e-mail oraz posiadającej konto w serwisie.
  • Termin płatności:
 3. Przy wyborze płatności przelewem Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie dwóch dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Przy wyborze płatności elektronicznych bądź płatności kartą Klient zobowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie – w chwili autoryzacji transakcji elektronicznej bądź karty.
 5. Przy wyborze płatności gotówką przy odbiorze osobistym Klient zobowiązany jest dokonać płatności w momencie odbioru towaru we wskazanym przez Sprzedawcę miejscu, w domyśle w siedzibie firmy.
 6. Przy wyborze płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest dokonać płatności bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.

 

[5]

KOSZT, SPOSOBY ORAZ TERMINY DOSTAWY

  1. Usługodawca gwarantuje dostawę Produktu zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium Unii Europejskiej jak i na pozostałych rynkach międzynarodowych.
  2. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży przewiduje inaczej. Koszt dostawy wskazany jest Klientowi na stronie Sklepu, a także na Formularzu Zamówienia, w trakcie składania Zamówienia. Dodatkowo, Klient otrzymuje informację uwzględniającą koszt Zamówienia na adres e-mail (Umowa Sprzedaży).
  3. W przypadku realizacji Zamówienia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient musi liczyć się z wyższym kosztem dostawy, ustalanym indywidualnie w zależności od wielkości Zamówienia (waga, wymiary) oraz miejsca dostawy. Proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się dopiero z chwilą akceptacji przez Klienta wskazanych przez Sprzedawcę kosztów, w tym kosztu dostawy.
  4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta, we wskazanym przez Sprzedawcę miejscu (docelowo: siedzibie Sklepu) jest zawsze bezpłatny.
  5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
 1. Przesyłka/paczka pocztowa oraz przesyłka/paczka pocztowa pobraniowa realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej
 2. Przesyłka/paczka pocztowa „Odbiór w punkcie” realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej
 3. Przesyłka/paczka InPost realizowana za pośrednictwem InPost
 4. Przesyłka/paczka odbiór w Paczkomaty 24/7 realizowana za pośrednictwem InPost

W przypadku wyboru „Odbioru w punkcie” bądź „Odbioru w Paczkomacie” Klient zobowiązany jest wskazać Sprzedawcy adres placówki Poczty Polskiej bądź Paczkomatu, do którego ma dostarczyć Zamówienie. W przypadku pominięcia przez Klienta tej kwestii, Usługodawca sam wskaże placówkę pocztową bądź Paczkomat zlokalizowany w bliskiej odległości adresu dostawy wskazanego przez Klienta.

W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Produktu w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7" przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj. spółkę InPost Sp. z o.o. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Produktów.

 1. Przesyłka kurierska oraz przesyłka kurierska pobraniowa

W przypadku przesyłek o niestandardowych wymiarach czy gabarytach Klient zobowiązany jest ponieść dodatkowe koszty wysyłki. Klient zostanie poinformowany o dodatkowych opłatach za przesyłki wielkogabarytowe, paletowe czy niewymiarowe, a także składające się z wielu paczek za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź telefonicznie przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia.

 1. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Geodetów 176; 05-500 Piaseczno], od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00
  1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 7 dni roboczych, chyba że na stronie Sklepu bądź na Formularzu Zamówienia podano inny – krótszy bądź dłuższy – termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, za termin dostawy przyjmuje się najdłuższy podany termin, z tym że nie może on przekroczyć 21 dni roboczych.
  2. Za początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta przyjmuje się:
 2. Dla płatności przelewem, płatności elektronicznej oraz płatności kartą płatniczą – dzień uznania rachunku bankowego bądź konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
 3. Dla płatności w systemie ratalnym – dzień akceptacji wniosku ratalnego przez instytucję kredytującą zakup towaru oraz dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 4. Dla płatności za pobraniem – dzień zawarcia Umowy Sprzedaży.
  1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Zamówienie będzie gotowe do odbioru przez Klienta w terminie 2 dni roboczych, chyba że na stronie Sklepu bądź w Formularzu Zamówienia wskazano inny – krótszy bądź dłuższy – termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, za termin gotowości do odbioru przyjmuje się najdłuższy podany termin, z tym, że nie może on przekroczyć 21 dni roboczych. Klient zostanie poinformowany o gotowości Produktu do odbioru za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź telefonicznie.
  2. Za początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta przyjmuje się:
 5. Dla płatności przelewem, płatności elektronicznej oraz płatności kartą płatniczą – dzień uznania rachunku bankowego bądź konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
 6. Dla płatności gotówką, przy odbiorze – dzień zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

[6]

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJA I ZWROT PRODUKTU

  1. Klient ma pełne prawo – zgodnie z aktualną podstawą prawną – odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni kalendarzowych. Umowa Sprzedaży, od której odstąpiono, uważana jest za niezawartą.
  2. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość obowiązany jest wysłać stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
 1. Na adres Sklepu: ul. Geodetów 176; 05-500 Piaseczno. Formularz Zwrotu towaru dostępny jest na stronie Sklepu bądź jako załącznik nr 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Na adres e-mail Sklepu, ze szczególnym uwzględnieniem własnoręcznego podpisu (skan): allegro@tradepro.pl Jeżeli Kupujący zdecyduje się na złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, niezwłocznie otrzyma od Sprzedającego wiadomość zwrotną z potwierdzeniem otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
  1. Aby zachować termin odstąpienia od umowy Konsument zmuszony jest wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem ustawowego terminu 14 (czternastu) dni kalendarzowych.
  2. Bieg terminy do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 3. dla Umowy Sprzedaży, zgodnie z którą Sprzedawca wydaje Produkt Kupującemu, w chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego
 4. dla Umowy Sprzedaży obejmującej wiele Produktów dostarczanych częściami, partiami bądź osobno, w chwili objęcia ostatniego Produktu, partii lub części w posiadanie przez Kupującego
 5. dla Umowy Sprzedaży obejmującej regularne dostarczanie wielu Produktów przez czas oznaczony, w chwili objęcia w posiadanie pierwszego Produktu przez Kupującego
 6. dla pozostałych Umów, od dnia zawarcia Umowy.
  1. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument zmuszony jest odesłać Produkt na adres Sklepu: ul. Geodetów 176; 05-500 Piaseczno]. Koszt zwrotu Produktu ponosi Konsument.
  2. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla żadnej ze stron z dodatkowymi kosztami. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty dostawy Produktu, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy, innego aniżeli najtańszy dostępny w Sklepie. Sprzedawca może zaproponować, że sam odbierze Produkt od Konsumenta. Jeżeli tak się nie stanie, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania od niego Produktu bądź otrzymania dowodu jego odesłania.
  3. Jeżeli Konsument przesłał Sprzedawcy oświadczenie odstąpieniu od umowy przed potwierdzeniem realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.
  4. Produkt zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny – zawierać pełne wyposażenie oraz akcesoria stanowiące jego integralną część. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia odsyłanego Produktu tak, by zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za każde zmniejszenie wartości Produktu wynikające z jego korzystania w inny sposób, aniżeli było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru czy funkcjonowania Produktu. W przypadku zmniejszenia wartości zwróconego Produktu przez Klienta bądź dostarczenia jej w stanie niekompletnym TraderPro Sp. z o.o. ma pełne prawo dochodzić od Kupującego stosownego odszkodowania, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Konsument zobowiązany jest ponieść następujące koszty związane z odstąpieniem przez niego od umowy:
 7. jeżeli Konsument zdecydował się na inny sposób dostawy Produktu, aniżeli najtańszy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów z tego wynikających
 8. Konsument obowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu
 9. Dla Produktu będącego w świetle prawa Usługą, której wykonywanie – na życzenie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy zobowiązany jest ponieść wszystkie koszty za świadczenia spełnione na jego rzecz od chwili odstąpienia od umowy. Kwota zapłaty obliczana jest proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej na umowie ceny bądź wynagrodzenia. W sytuacji, gdy cena bądź wynagrodzenie są nadmierne, Sprzedawca oblicza tą kwotę zgodnie z wartością rynkową spełnionego świadczenia.
  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość – poza lokalem/siedzibą Sklepu – nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:
 10. O świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał usługę całościowo za zgodą i na życzenie Konsumenta, który przed jej rozpoczęciem został poinformowany, iż po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
 11. W której cena bądź wynagrodzenie zależne są od koniunktury rynku finansowego, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, które zaś mogą wystąpić jeszcze przed upływem terminu 14 dni;
 12. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, a którego otwarcie oddziałuje na jego właściwości fizyczne bądź chemiczne, a zwrot niemożliwy jest ze względu na ochronę zdrowia bądź ze względów higienicznych;
 13. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany zgodnie z zaleceniami Konsumenta, według jego ściśle określonych specyfikacji bądź służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie zespolone z innymi rzeczami;
 15. W której przedmiotem świadczenia jest usługa pilnej naprawy bądź konserwacji. W sytuacji, gdy Sprzedawca świadczy na rzecz Konsumenta również inne usługi niż te których wykonania on żądał bądź dostarcza inne Produkty, aniżeli części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie dodatkowych usług lub Produktów.
  1. Klient może dochodzić swoich praw za pośrednictwem instytucji reklamacji zawsze, gdy następuje niezgodność towaru z Umową. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta w sytuacji, gdy Produkt ma wadę fizyczną bądź prawną (rękojmia) określane są w powszechnie obowiązującym prawodawstwie, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Cywilnego.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  3. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Klient może składać:
 16. pisemnie na adres: ul. Geodetów 176; 05-500 Piaseczno
 17. w formie elektronicznej na adres e-mail: allegro@tradepro.pl

w terminie 2 lat od daty dostarczenia Produktu.

 1. Opis reklamacji winien uwzględniać:
 2. Wszystkie istotne informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju oraz daty wystąpienia wady;
 3. Dane kontaktowe Kupującego (składającego reklamację);
 4. Żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży poprzez jedną z instytucji: obniżenie ceny, usunięcie wady, wymiana towaru na wolny od wad, oświadczenie odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  1. Sprzedawca ma 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji przez Klienta by się do niej ustosunkować. Brak ustosunkowania się w podanym terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
  2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę bądź wykonane przez Klienta uprawnień wynikających z rękojmi, Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt do Sprzedawcy. Wszystkie koszty z tym związane pokrywa Sprzedawca. Klient obowiązany jest przesłać Produkt na adres: ul. Geodetów 176; 05-500 Piaseczno W sytuacji, gdy dostarczenie Produktu przez Klienta jest niemożliwe np. ze względu na sposób jego montażu, rodzaj Produktu bądź rodzaj jego wady, Klient obowiązany jest, po uzgodnieniu dogodnego mu terminu, udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym ten się znajduje.
  3. Sprzedawca może żądać uzupełnienia reklamacji przez Klienta o: dowód zakupu (kopia bądź skan), wezwanie o uzupełnienie reklamacji, opakowanie, w którym znajdował się reklamowany Produkt. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie uzupełnienia braków telefonicznie bądź pisemnie, w stosownej wiadomości e-mail.
  4. Żądanie uzupełnienia reklamacji przez Klienta, a także prośba o dostarczenie/udostępnienie do oględzin Produktu nie mają wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, a także nie narusza prawa Klienta do natychmiastowego dostarczenia mu Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.
  5. W chwili uznania reklamacji za uzasadnioną przez Sprzedawcę, Klient zostaje niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. Sprzedawca dokonuje w zależności od żądania: obniżenie ceny, usunięcie wady, wymiana towaru na wolny od wad, częściowy zwrot kosztów, całkowity zwrot kosztów, natychmiast bądź najszybciej jak to możliwe – po uzgodnieniu tego faktu z Klientem.
  6. Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia Klientowi odpowiedniej korekty dowodu zakupu.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych możliwości zostały określone m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, a także http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  8. Korzystanie z określonych sposobów pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest za obopólną zgodą każdej ze stron tj. Sprzedającego oraz Klienta.
  9. Do kwestii nieregulowanych niniejszym Regulaminem w zakresie praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy, w przypadku stwierdzenia wady towaru, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  10. Podstawa oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta w sytuacji, gdy zakupiony Produkt ma wadę fizyczną bądź prawną (rękojmia) określane są aktualną podstawą prawną, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Cywilnego.
  11. Klient ma pełne prawo wykorzystać dowolną możliwość w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia swoich praw, w tym:
 5. Może zgłosić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, wskazanego w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Zasady działania stałych polubownych sądów konsumenckich określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 6. Może zgłosić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, wskazanego w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu na linii Klient-Sprzedawca. Zasady działania instytucji mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Może zgłosić się z prośbą o bezpłatną pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów bądź organizacji społecznej, której zadania statutowe uwzględniają ochronę praw konsumentów. Zasady oraz zakres pomocy wybranej instytucji dostępna są na właściwych im stronach internetowych.
 8. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsument może skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (platforma ODR), dostępnego pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

[7]

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Niniejsza część Regulaminu dotyczy Klientów, którzy w świetle prawa uznawani są za przedsiębiorców.
  2. Sprzedawca ma pełne prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
  3. Sprzedawca może ograniczyć Klientowi dostępne sposoby płatności, niezależnie od wybranej przez niego formy płatności bądź faktu zawarcia Umowy Sprzedaży, a także wymagać dokonania części bądź całości przedpłaty.
  4. W chwili wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi, wszystkie korzyści oraz ciężary związane z Produktem, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, zaginięcia czy uszkodzenia Produktu, przechodzą na Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu, aż do chwili wydania go Klientowi. Dodatkowo, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie przesyłki.
  5. Klient zobowiązany jest zweryfikować stan przesyłki bezpośrednio przy jej odbiorze. Jeżeli stwierdzi on nieprawidłowości – ubytek, uszkodzenie Produktu – obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Odpowiedzialność Sprzedawcy za Produkt z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na mocy art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy wynikających z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1000 (jednego tysiąca) złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta wyłącznie za typowe szkody przewidywalne w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta.
  8. Spory na linii Sprzedawca-Konsument rozwiązywane są sądownie, instytucji właściwej siedzibie Sprzedawcy.

 

[8]

PLIKI COOKIES

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sklep internetowy TradePro Sp. z o.o., (dalej nazywanej: Spółką), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (KRS: 0000553020), posiadającą niniejszy adres siedziby: ul. FRANCISZKA KLIMCZAKA, nr 5, lok. 4, WARSZAWA, kod 02-797, adres do doręczeń: ul. GEODETÓW, nr 176, PIASECZNO, kod 05-500, NIP: 9512391103, REGON: 361278684, adres e-mail: allegro@tradepro.pl, numer kontaktowy: +48 22 299 33 16
  2. Sklep nie zbiera, nie archiwizuje i nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem tych zawartych w plikach Cookies.
  3. Pliki Cookies („ciasteczka”) przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta. Ich obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania strony Sklepu.
  4. Sklep wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie do personalizacji zawartości strony Sklepu i dostosowania jej do preferencji Klienta, a także do tworzenia statystyk niezbędnych do ulepszania struktury oraz zawartości Sklepu.
  5. Pliki Cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta:
 1. do momentu opuszczenia przez niego strony Sklepu (Cookies Sesyjne)
 2. do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego czasu, zależnie od indywidualnych ustawień i rodzaju przeglądarki (Cookies Stałe).
  1. Klient może w dowolnej chwili usunąć pliki Cookies znajdujące się na jego urządzeniu. Usunięcie, wyłącznie bądź ograniczenie działalności plików Cookies może wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.
  2. Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
 3. Cookies techniczne – niezbędne do prawidłowego działania Sklepu
 4. Cookies bezpieczeństwa – umożliwiające Klientowi bezpieczne korzystanie ze Sklepu
 5. Cookies uwierzytelniające – odpowiedzialne za utrzymanie sesji logowania Klienta
 6. Cookies marketingowe – odpowiedzialne za personalizację reklam Sklepu względem preferencji Klienta
 7. Cookies konfiguracyjne – umożliwiające sprawną konfigurację ustawień, usług oraz funkcji Sklepu.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies dostępne są w ustawieniach właściwej przeglądarki internetowej.
  2. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą być dowolnie wykorzystywane przez współpracujących ze Sklepem partnerów i reklamodawców.
  3. Dane pozyskiwane przez podmioty zewnętrzne są całkowicie anonimowe i w żadnym stopniu nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
  4. Odpowiedzi na pytania dotyczące polityki prywatności oraz plików Cookies Klient może uzyskać za pośrednictwem wiadomości e-mail: allegro@tradepro.pl

 

[9]

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sklep internetowy TradePro dostępny pod adresem internetowym www.tradepro.pl/sklep (dalej nazywany: Sklepem) prowadzony jest przez TradePro Sp. z o.o., (dalej nazywanej: Spółką), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (KRS: 0000553020), posiadającą niniejszy adres siedziby: ul. FRANCISZKA KLIMCZAKA, nr 5, lok. 4, WARSZAWA, kod 02-797, adres do doręczeń: ul. GEODETÓW, nr 176, PIASECZNO, kod 05-500, NIP: 9512391103, REGON: 361278684, adres e-mail: allegro@tradepro.pl, numer kontaktowy: +48 22 299 33 16
  2. Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora danych za pośrednictwem Sklepu za zgodą Klienta w celu prawidłowej realizacji umów: Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej.
  3. Za wyraźną zgodą Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym w celu dostarczania mu ofert marketingowych w postaci Newsletteru.
  4. Do odbiorców dany osobowych Klientów Sklepu należą:
 1. Przewoźnik bądź pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Sprzedającego – wskazany przez Klienta za sprawą wyboru sposobu dostawy
 2. Podmiot obsługujący płatności w Sklepie – wskazany przez Klienta za sprawą wyboru sposobu płatności.
  1. Klient ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich modyfikacji i poprawy, a także całkowitego usunięcia. Żądania w tym zakresie należy składać:
 3. Pisemnie na adres: ul. Geodetów 176; 05-500 Piaseczno
 4. W formie elektronicznej e-mail: allegro@tradepro.pl
  1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Niepodanie danych wskazanych w Regulaminie, niezbędnych do prawidłowej realizacji postanowień wynikłych z zawarcia Umowy Sprzedaży bądź Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej, skutkuje niemożliwością realizacji tychże umów.
  2. Podane przez Klienta na stronie Sklepu dane osobowe są poufne. Usługodawca zobowiązuje się nie wykorzystywać danych osobowych swoich Klientów w tej ani w żadnej innej formie, a także nie ujawniać ich innym osobom oraz podmiotom zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych.

 

[10]

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowa Sprzedaży zawsze zawierana jest w języku polskim.
  2. Różnice wyglądzie Produktu prezentowanego w Sklepie, a Produktu dostarczonego Klientowi wynikają z indywidualnych ustawień sprzętu Klienta. Wygląd Produktów dostępnych w Sklepie może nieznacznie różnić się od tych dostarczonych Klientowi – dotyczy to w szczególności kolorów Produktów.
  3. Wszystkie Produkty i ich nazwy dostępne na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych. W określonych przypadkach mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi prawowitych właścicieli.
  4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
  5. Klient jest związany z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  6. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu: tradepro.pl/regulamin. Na życzenie Klienta Usługodawca może przesłać niniejszy Regulamin na wskazany adres e-mail.
  7. Wszystkie opisy oraz dane techniczne, a także inne treści dotyczące Produktów dostępne w Sklepie są zgodne z ich stanem faktycznym tj. z rzeczywistością. TradePro nie ponosi odpowiedzialności za błędne opisy wynikające z nagłej zmiany bądź pomyłki ze strony ich producenta.
  8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzenia do sprzedaży nowych Produktów, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania innych zmian w treści.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianach, w szczególności o zmianach w świadczeniu Usługi Elektronicznej Konto i Newsletter. Jeżeli Usługobiorca nie odniesie się do zmian w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, umowę o świadczeniu Usługi Elektronicznej uważa się za ważną. Zmiany Regulaminu skutkujące wprowadzeniem nowych opłat bądź podwyższeniem aktualnych uprawniają Usługobiorcę do odstąpienia od umowy o świadczeniu Usługi Elektronicznej. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życia zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na złożone przed wprowadzonymi zmianami Zamówienia bądź realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  10. Do wszystkich kwestii nieregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie aktualne prawodawstwo RP, ze szczególnym uwzględnieniem: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Regulamin obowiązuje od dnia 27.06.2023r.

 

ZAŁACZNIKI:

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR REKLAMACJA