POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

TradePro

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych
 3. Cel, zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych
 4. Prawa podmiotu
 5. Bezpieczeństwo danych osobowych
 6. Polityka Cookie’s
 7. Postanowienia końcowe

[1]

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zagwarantowanie Klientowi maksymalnego bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem: www.tradepro.pl/sklep
  Polityka Prywatności reguluje kwestie związane z Plikami Cookies oraz przetwarzaniem Danych Osobowych Klienta przez Sklep oraz Sprzedawcę.
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sklep internetowy TradePro dostępny pod adresem internetowym www.tradepro.pl/sklep (dalej nazywany: Sklepem) prowadzony jest przez TradePro Sp. z o.o., (dalej nazywanej: Spółką), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (KRS: 0000553020), posiadającą niniejszy adres siedziby: ul. FRANCISZKA KLIMCZAKA, nr 5, lok. 4, WARSZAWA, kod 02-797, adres do doręczeń: ul. GEODETÓW, nr 176, PIASECZNO, kod 05-500, NIP: 9512391103, REGON: 361278684, adres e-mail: allegro@tradepro.pl, numer kontaktowy: +48 22 299 33 16
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celach, w zakresie oraz w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie oraz Polityce Prywatności Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne. Konsument, który udostępnił swoje dane osobowe, godzi się na ich przetwarzanie, aktualizację oraz poprawianie przez Usługodawcę celem realizacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu najpóźniej przed zakupem. Finalizacja transakcji jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 4. Definicje:
  a. Administrator: patrz: Usługodawca/Sprzedawca.
  b. Formularz Rejestracji: formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  c. Formularz Zamówienia: Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie, umożliwiająca złożenie przez Klienta Zamówienia, uwzględniająca wybrane przez niego Produkty, sposób dostawy oraz sposób płatności.
  d. Kodeks Cywilny: Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.), która stanowi podstawę niniejszego Regulaminu.
  e. Konsument/Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa w określonych przypadkach przyznaje zdolność prawną – która zamierza zawrzeć bądź zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  f. Konto: Usługa Elektroniczna polegająca na nadaniu Konsumentowi przez Usługodawcę prawa do części zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy [zaszyfrowanych za pośrednictwem m.in. loginu i hasła podanych przez Usługobiorcę], w której gromadzone są – zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych – dane podane przez Usługobiorcę oraz wszystkie informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  g. Newsletter: Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail, umożliwiająca Usługobiorcy cykliczne otrzymywanie treści ze strony Usługodawcy dotyczącej nowości, promocji i Produktów dostępnych w Sklepie.
  h. Produkt: dostępna w Sklepie rzecz ruchoma bądź usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem/Klientem, a Usługodawcą/Sprzedawcą.
  i. Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu.
  j. Rozporządzenie RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oficjalny tekst RODO dostępny jest na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
  k. Sklep: Sklep Internetowy, zwany w skrócie: Sklepem należący do Usługodawcy TradePro Sp. z o.o. dostępny pod adresem internetowym www.tradepro.pl/sklep
  l. Umowa Sprzedaży: zawierana między Konsumentem, a Sprzedawcą umowa dotycząca sprzedaży Produktu dostępnego w Sklepie.
  m. Usługodawca/Sprzedawca, zwany również Administratorem: TradePro Sp. z o.o., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (KRS: 0000553020), posiadającą niniejszy adres siedziby: ul. FRANCISZKA KLIMCZAKA, nr 5, lok. 4, WARSZAWA, kod 02-797, adres do doręczeń: ul. GEODETÓW, nr 176, PIASECZNO, kod 05-500, NIP: 9512391103, REGON: 361278684, adres e-mail: allegro@tradepro.pl, numer kontaktowy: +48 22 299 33 16
  n. Usługa Elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
  o. Usługobiorca: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa w określonych przypadkach przyznaje zdolność prawną – która zamierza skorzystać bądź skorzystała z Usługi Elektronicznej.
  p. Ustawa o Prawach Konsumenta: zwana dalej: Ustawą, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), stanowiąca podstawę niniejszego Regulaminu.
  q. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, składane za pomocą Formularza Zamówienia, którego zamierzeniem jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Polityka Prywatności obowiązująca w naszym Sklepie działa na zasadach określonych w: Ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) z uwzględnieniem uchylonej dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – L 119/1 oraz Ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).
 6. Niniejsza Polityka Prywatności konkretyzuje informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystania, przechowywania, przetwarzania, przesyłania oraz ujawniania danych osobowych Klienta przez TradePro Sp. z o.o.
 7. Niniejsza Polityka Prywatności dostępna na stronie Sklepu www.tradepro.pl/polityka-prywatnosci ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków żadnej z zainteresowanych stron. Polityka Prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sklep, ze szczególnym uwzględnieniem celu i zakresu przetwarzania, a także praw osób, których dane osobowe ulegają przetwarzaniu.
 8. Sklep wykorzystuje Usługę Elektroniczną Google Analytics, której Polityka Prywatności dostępna jest na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/?hl=pl.
 9. Korzystanie ze strony Sklepu, w tym dokonywanie nań zakupów, a także podawanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem:
  a. Zawierania ze Sprzedawcą Umów Sprzedaży – niepodanie bądź podanie błędnych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem. Podanie danych osobowych jest niezbędne, warunkowane umową. Zakres danych wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazany jest w Regulaminie Sklepu, a także w Formularzu Zamówienia.
  b. Danych ustawowo wymaganych – Usługodawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych Klientów w zakresie warunkowanym przez prawo np. celem prowadzenia ksiąg podatkowych. Podanie prawidłowych danych osobowych jest więc niezbędne do należytego wykonywania jego obowiązków.
 10. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów i zapewnia:
  a. Przetwarzanie danych osobowych Klientów zgodnie z prawem;
  b. Zbieranie danych osobowych zgodnie z prawem i wyłącznie do określonych celów, nie zaś celem dalszego przetwarzania niezgodnego z tymi celami;
  c. Adekwatność zebranych danych do celów, w jakich te są przetwarzane;
  d. Przechowywanie danych osobowych Klientów w postaci niezbędnej do identyfikacji osób, której te dotyczą, aczkolwiek nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  e. Maksymalne bezpieczeństwo przetwarzanych danych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia danych przez zniszczeniem, uszkodzeniem oraz utartą za pomocą wybranych środków technicznych oraz organizacyjnych.
 11. Zgodnie z powyższym, Administrator stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne, mające na celu odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych Klienta. Środki te są poddawane przeglądom i aktualizacjom, zaś przetwarzane za ich pomocą dane jak i sam proceder jest zgodny z RODO. Administrator wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu, modyfikowaniu czy utracie danych osobowych Klientów przez jednostki nieuprawnione.

[2]

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta w ściśle określonym przypadku i zakresie, gdy wystąpiła ku temu przynajmniej jedna przesłanka:
  a. Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym określonym (bądź więcej) celu;
  b. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży, której jedna ze stron jest jednostką, której dane te dotyczą;
  c. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do realizacji działań na żądanie Klienta, której dane te dotyczą;
  d. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze;
  e. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do celów wynikających z aktualnej podstawy prawnej i wynikających z nich interesów realizowanych przez Administratora, za wyjątkiem sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tych interesów mają prawa, wolności oraz interesy jednostki, której dane osobowe dotyczą (dotyczy w szczególności nieletnich).

[3]

CEL, ZAKRES ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klienta stosując dostępne narzędzia, w tym bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. Dane osobowe podawane przez Klienta w Formularzu Zamówienia, Formularzu Rejestracji, a także w innych formularzach dostępnych na landing page’u Sklepu są poufne i nie są widoczne dla osób postronnych.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. W przypadku Klientów posiadających Konto na stronie Sklepu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres siedziby firmy (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie) oraz adres IP.
 4. Administratorem danych osobowych Klientów zapisanych na Newsletter oraz inne Usługi Elektroniczne jest Administrator.
 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie Regulaminem, Polityką Prywatności oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie oraz celu niezbędnym do nawiązania, zrealizowania, zmiany bądź rozwiązania treści Umowy Sprzedaży oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych Klienta nie narusza praw oraz wolności osób, której dane te dotyczą w zakresie oraz celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta, jeśli zapisał się Newsletter, założył Konto bądź skorzystał z innej Usługi Elektronicznej oferowanej przez Sklep.
 6. Klient może się skontaktować z osobą sprawującą nadzór nad przetwarzanymi danymi osobowymi drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: allegro@tradepro.pl
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta po rozwiązaniu Umowy bądź cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie dochodzenia roszczeń przed sądem lub w sytuacji, gdy przepisy krajowe, unijne lub międzynarodowe obligują Administratora do retencji wskazanych danych.
 8. Administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom do tego upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Usunięcie danych osobowych Klienta jest możliwe: z chwilą cofnięcia przez Klienta zgodny na przetwarzanie danych osobowych bądź z chwilą wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, aniżeli tym upoważnionym przez właściwe prawodawstwo.
 11. Minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych możliwa jest dzięki wdrożonym przez Administratora narzędziom, w tym szyfrowaniu danych oraz kontroli dostępu.
 12. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
 13. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu:
  a. Należytego świadczenia usług przez Sklep
  b. Realizacji zamówień Klienta
  c. Marketingu bezpośredniego oferowanych Usług Elektronicznych, innych aniżeli Newsletter
  d. Realizacji Usługi Newsletter.
 14. Podstawę przetwarzania danych osobowych Klienta stanowią:
  a. Umowa Sprzedaży bądź inne działania podejmowane na życzenie Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  b. Ciążące na Administratorze obowiązki prawne np. związane z prowadzeniem rachunkowości firmy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  c. Zgoda wyrażona przez Klienta w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  d. Umowa o Świadczeniu usług drogą elektroniczną bądź inne działania podejmowane na życzenie Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  e. Prawnie uzasadniony interes Administratora sprowadzający się do konieczności przetwarzania danych osobowych Klienta w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  f. Prawnie uzasadniony interes Administratora sprowadzający się do konieczności przetwarzania danych osobowych Klienta w celu świadczenia usług marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  g. Prawnie uzasadniony interes Administratora sprowadzający się do konieczności przetwarzania danych osobowych Klienta w celach analitycznych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  h. Prawnie uzasadniony interes Administratora sprowadzający się do konieczności przetwarzania danych osobowych Klienta celem badania satysfakcji Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 15. Skutki zaniechania podania danych zależne są od celu, w jakich dane te są wymagane i mogą kształtować się następująco:
  a. Brak możliwości rejestracji Konta Klienta w Sklepie
  b. Brak możliwości korzystania przez Klienta z usług Sklepu
  c. Brak możliwości dokonywania przez Klienta zakupów w Sklepie
  d. Brak możliwości otrzymywania przez Klienta Newsletteru i innych materiałów promocyjnych.
 16. Klient ma możliwość cofnięcia zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 17. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez okres warunkowany podstawą prawną, a więc:
  a. Do chwili, w której na Administratorze przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Klienta
  b. Do chwili, kiedy ustanie możliwość ustalania, dochodzenia bądź obrony ewentualnych roszczeń związanych z Umową Sprzedaży zawartą przez Sklep z Klientem
  c. Do chwili, gdy Klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  d. Do chwili, gdy Administrator przyjmie sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych
  e. W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku oraz co nastąpi w późniejszym okresie.
 18. Administrator zmuszony jest korzystać z usług podmiotów zewnętrznych celem prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz należytej realizacji Umów Sprzedaży: dostawcy, kurierzy, podmioty obsługujące płatność, dostawcy oprogramowania etc. Administrator korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe, które zapewniają właściwe gwarancje wdrożenia środków technicznych oraz organizacyjnych, niezbędnych do prawidłowego respektowania Rozporządzenia RODO.
 19. Administrator przekazuje dane osobowe Klienta wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.
 20. Dane osobowe Klientów Sklepu TradePro mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  a. Kurierzy (brokerzy kurierscy), przewoźnicy oraz spedytorzy – w sytuacji, gdy Klient korzysta z określonego sposobu dostawy Produktu (przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, InPost). Dane przekazywane wybranemu kurierowi, przewoźnikowi bądź spedytorowi w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
  b. Podmioty obsługujące e-płatności oraz płatności kartą płatniczą – w sytuacji, gdy Klient korzysta z określonego sposobu płatności za produkt (płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą). Dane przekazywane wybranemu podmiotowi w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
  c. Dostawcy usług technicznych, informatycznych, organizacyjnych, niezbędnych do prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej oraz Sklepu, a także świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy hostingu, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, pomoc techniczna. Dane przekazywane wybranemu dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji celu.
  d. Dostawcy usług księgowych, prawnych oraz doradczych, w tym wsparcie prawne, biuro księgowe, firma windykacyjna. Dane przekazywane wybranemu dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji celu.
  e. Organy publiczne, w zakresie warunkowanym przez prawo.

[4]

PRAWA PODMIOTU

 1. Klient, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo żądać od Administratora (art. 15-21 Rozporządzenia RODO):
  a. Dostępu do swoich danych
  b. Sprostowania swoich danych
  c. Usunięcia swoich danych
  d. Ograniczenia przetwarzania danych
  e. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  f. Przeniesienia swoich danych
 1. Klient, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO)
 2. Klient, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO oraz prawodawstwem RP, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o ochronie danych osobowych. Organ nadzorczy: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Klient, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. e) interes lub zadania publiczne lub f) prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Klient, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo do sprzeciwu wobec działań marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 5. W celu realizacji powyższych uprawnień przez Klienta, Klient może kontaktować się z Administratorem:
  a. Poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnej na adres: ul. Geodetów 176; 05-500 Piaseczno
  b. Poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: allegro@tradepro.pl
  c. Poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu.

[5]

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator stosuje wszystkie niezbędne środki organizacyjne oraz techniczne, zgodne z właściwymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantować Klientowi maksymalne bezpieczeństwo przetwarzania jego danych osobowych.

[6]

POLITYKA COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sklep internetowy [NAZWA] dostępny pod adresem internetowym TradePro dostępny pod adresem internetowym www.tradepro.pl/sklep (dalej nazywany: Sklepem) prowadzony jest przez TradePro Sp. z o.o., (dalej nazywanej: Spółką), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (KRS: 0000553020), posiadającą niniejszy adres siedziby: ul. FRANCISZKA KLIMCZAKA, nr 5, lok. 4, WARSZAWA, kod 02-797, adres do doręczeń: ul. GEODETÓW, nr 176, PIASECZNO, kod 05-500, NIP: 9512391103, REGON: 361278684, adres e-mail: allegro@tradepro.pl, numer kontaktowy: +48 22 299 33 16
 2. Sklep dostępny pod adresem: www.tradepro.pl] używa Plików Cookies. Pliki Cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW, przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki na urządzeniu Klienta. Dzięki plikom Cookies witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia po ponownym połączeniu się przeglądarki z daną stroną WWW. Zawarte w Plikach Cookies informacje dostępne są wyłącznie na potrzeby serwerowni, która je utworzyła.
 3. Sklep nie zbiera, nie archiwizuje i nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem tych zawartych w plikach Cookies.
 4. Administrator gromadzi następujące informacje: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, informacje o dostawcy usług internetowych, czas i data, lokalizacja, oraz informacje przesyłane na stronę Sklepu za pośrednictwem Formularza Zamówień, Formularza Kontaktu bądź Formularza Rejestracji.
 5. Pliki Cookies („ciasteczka”) przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta. Ich obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania strony Sklepu.
 6. Sklep wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie do personalizacji zawartości strony Sklepu i dostosowania jej do preferencji Klienta, a także do tworzenia statystyk niezbędnych do ulepszania struktury oraz zawartości Sklepu.
 7. Cookies identyfikuje użytkownika, co sprzyja personalizacji treści witryny Sklepu zgodnie z jego preferencjami. Stosowane przez nas pliki Cookies mają na celu zagwarantowanie Klientowi najwyższych standardów wygody naszego Sklepu, zaś pozyskane dane stosowane są wyłącznie wewnątrz firmy [NAZWA FIRMY] celem optymalizacji działań.
 8. Pliki Cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta:
  a. do momentu opuszczenia przez niego strony Sklepu (Cookies Sesyjne)
  b. do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego czasu, zależnie od indywidualnych ustawień i rodzaju przeglądarki (Cookies Stałe).
 9. Klient może w dowolnej chwili usunąć pliki Cookies znajdujące się na jego urządzeniu. Usunięcie, wyłącznie bądź ograniczenie działalności plików Cookies może wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.
 10. Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
  a. Cookies techniczne – niezbędne do prawidłowego działania Sklepu
  b. Cookies bezpieczeństwa – umożliwiające Klientowi bezpieczne korzystanie ze Sklepu
  c. Cookies uwierzytelniające – odpowiedzialne za utrzymanie sesji logowania Klienta
  d. Cookies marketingowe – odpowiedzialne za personalizację reklam Sklepu względem preferencji Klienta
  e. Cookies konfiguracyjne – umożliwiające sprawną konfigurację ustawień, usług oraz funkcji Sklepu.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies dostępne są w ustawieniach właściwej przeglądarki internetowej.
 12. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą być dowolnie wykorzystywane przez współpracujących ze Sklepem partnerów i reklamodawców.
 13. Dane pozyskiwane przez podmioty zewnętrzne są całkowicie anonimowe i w żadnym stopniu nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 14. Odpowiedzi na pytania dotyczące polityki prywatności oraz plików Cookies Klient może uzyskać za pośrednictwem wiadomości e-mail: allegro@tradepro.pl

[7]

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej Polityki Prywatności przed złożeniem Zamówienia.
 2. Aktualna Polityka Prywatności dostępna jest na stronie Sklepu: [ADRES STRONY]. Na życzenie Klienta Usługodawca może przesłać niniejszą Politykę Prywatności na wskazany adres e-mail.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianach, w szczególności o zmianach w świadczeniu Usługi Elektronicznej Konto i Newsletter. Jeżeli Usługobiorca nie odniesie się do zmian w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, umowę o świadczeniu Usługi Elektronicznej uważa się za ważną. Zmiany Polityki Prywatności nie naruszają praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życia zmian Regulaminu. Zmiany Polityki Prywatności nie mają wpływu na złożone przed wprowadzonymi zmianami Zamówienia bądź realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Do wszystkich kwestii nieregulowanych niniejszą Polityką Prywatności ma zastosowanie aktualne prawodawstwo RP, ze szczególnym uwzględnieniem: Rozporządzenia RODO, Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 27.06.2023r.